ตารางหลักสูตรอบรมระยะสั้น

วันที่ หลักสูตร วิทยากร เวลาในการอบรม จำนวนจำกัด (คน) ค่าลงทะเบียน (บาท) สมัคร หมายเหตุ
21 พ.ค. 64
8.30 - 17.00 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (รุ่นที่ 3) NEW อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
6 ชั่วโมง 50 1,000
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
22 พ.ค. 64
8.30 - 12.30 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (รุ่นที่ 3) NEW อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
3 ชั่วโมง 100 500
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
19 มี.ค. 64
8.30 - 17.00 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (รุ่นที่ 2) อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
6 ชั่วโมง 50 1,000
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
20 มี.ค. 64
8.30 - 12.30 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (รุ่นที่ 2) อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
3 ชั่วโมง 100 500
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
28 พ.ย. 2563
8.30 - 12.30 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (รุ่นที่ 1) อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
3 ชั่วโมง 100 พิเศษ 400
จากปกติ 500
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
27 พ.ย. 2563
8.30 - 17.00 น.
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (รุ่นที่ 1) อ.สรินทร พัฒอำพันธ์
อ.สุคนธ์ ขาวกริบ
อ.อินจิรา นิยมธูร
6 ชั่วโมง 50 พิเศษ 800
จากปกติ 1,000
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข