Logo

เลขที่ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
Tel :+66 2 878 5000 Fax: + 66 2 878 5012  e-mail : info@siamtechno.ac.th

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

   ความเป็นมา ในการควบคุมออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้า สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด และได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร โดยมี นางสรินทร พัฒอำพันธ์ นางสาวสุคนธ์ ขาวกริบ และนางอินจิรา นิยมธูร เป็นวิทยากรจัดอบรม ตามประกาศกรมอนามัยฉบับที่ 4 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านสุขอนามัย เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไปใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเป็นผู้สัมผัสอาหารกับหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

รายละเอียดหลักสูตร

   ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

  1. หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
  2. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
  3. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
  5. การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
  6. การสาธิตและฝึกปฏิบัติ

   สำหรับการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยฐาน 4 ฐาน ดังนี้

   ฐานที่ 1

     หลักการล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และการทดสอบความสะอาด
     หลักการทำงานและดูแลบ่อดักไขมัน

   ฐานที่ 2

     หลักการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์
     หลักการเลือกวัตถุดิบอาหารและการดูฉลากอาหาร

   ฐานที่ 3

     สาธิตการใช้ชุดทดสอบอาหารทางด้านเคมีและจุลินทรีย์
     สาธิตการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ

   ฐานที่ 4

     สาธิตการล้างผักอย่างถูกวิธี

วันเวลาการฝึกอบรม

   วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-17.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

   ห้องสัมมนาใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 ทางออกที่ 3)


ค่าสมัครเข้าฝึกอบรม

    ท่านละ 800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ญาณิศา พึ่งเกตุ เบอร์ติดต่อ 081-496-9793
อ.สุจิตตรา เอกภูมิ เบอร์ติดต่อ 091-856-9938

การชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ชื่อบัญชี: SIAM TECHNOLOGY COLLEGE
เลขที่บัญชี: 025-800966-1

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่   

วิทยากร

วิทยากร1

  อาจารย์สรินทร พัฒอำพันธ์

วท.ม. (สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร2


  อาจารย์สุคนธ์ ขาวกริบ

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร3


  อาจารย์อินจิรา นิยมธูร

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
   มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (สุขาภิบาล)
   มหาวิทยาลัยมหิดล